Maka-Dios na Pamumuhay

Roma 14:8 (SND)
“Ito ay sapagkat kung tayo ay nabubuhay, nabubuhay tayo sa Panginoon. Kung tayo ay mamamatay, mamamatay tayo sa Panginoon. Kaya nga, kung tayo ay nabubuhay o kung tayo ay mamamatay, tayo ay sa Panginoon.”

Ang buhay dito sa mundo ay hindi isang paggala sa parke, anumang anggulo tignan. Ang buhay ay punong puno ng pakikibaka at paghihirap, oo, kahit para sa mga totoong mayayaman at makapangyarihan, sapagkat isang kahangalan na isipin na ang lahat ng mga problema ay nalulutas sa pamamagitan ng pera. Bagaman maraming pwedeng mabili ang pera, saklaw parin ang mga mayayaman sa mga problema at paghihirap. Gayunpaman, pinili pa rin natin ang mabuhay. Gumigising tayo araw-araw hindi para mamatay, kundi para mabuhay.

Gusto nating mabuhay, wala ng tanung-tanung yan. Ang tanong ngayon ay kung paano isasapamuhay ang buhay na ito. Marami ang nagsasabing ang tao’y nabubuhay ayon sa kanyang sariling kalooban. Ngunit ito ay doon sa mga taong di pa nakaranas ng biyayang kaligtasan ng Dios, kaya natural lang sa kanila na sarili lang nila ang kanilang isipin.

Ang mga taong nakarananas ng katubusan mula sa kasalanan ay nakakakilala sa dakilang gawa na ipinamalas sa kanila ng Dios. Pinatutunayan nila ito sa pamamagitan ng pamumuhay na ayon sa kalooban ng Dios, Galatians 2:20. Tayo ay tinubos sa pamamagitan ng dugo ni Cristo, Efeso 1:7. At dahil dyan, hindi nila sinasabing nabubuhay sila sa kanilang sariling kalooban. Sila ngayon ay nabubuhay para sa Dios, at sa gayon, kung paano nilang ipapamuhay ang kanilang buhay ay sinasagot sa pamamagitan ng mga salita ng Dios.

Gusto ba natin ang masayang buhay? Ang mabuting buhay? Bakit di subukan mamuhay ng buhay na ayon sa Dios?

Pinagkunan sa Pagbabasa:
Roma 14: 8
“Sapagka’t kung nangabubuhay tayo, nangabubuhay tayo sa Panginoon; at kung kami ay mamamatay, mamamatay tayo sa Panginoon: kaya’t sa mabuhay tayo, o, mamatay, tayo ay sa Panginoon.


LIVING THE GODLY LIFE

Living in this world is not a leisure walk, however one may look at it. Life is full of struggles and difficulties, yes, even for the very wealthy and influential, for it is an absurdity to think that all problems are solved by money. Although money can buy many things, it doesn’t exempt the wealthy man from problems and dilemmas. But still, we all choose to live. We wake up everyday not to die but to live.

We want to live, no questions about that. The question then is how to live one’s life. Man lives according to his own will, many would likely say. But this is for those who have not yet experienced the saving grace of God; it is natural for them to think only of their own.

People who have experienced redemption from sin recognize the mighty work done to them by God. They prove this by living according to God’s will, Galatians 2:20. We were redeemed through the blood of Christ, Ephesians 1:7. And because of that, they do not say that they live only for themselves. They now live for God, and thus, how to live their lives is answered by the words of God.

Do we want the happy life? The good life? How about trying to live the Godly life?

Resource Reading is Romans 14:1-8
Romans 14:8
“For whether we live, we live unto the Lord; and whether we die, we die unto the Lord: whether we live therefore, or, die, we are the Lord’s.”

Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)


PATUNGKOL SA LARAWAN
Callao Caves, Peñablanca, Cagayan

Lenspirasyon

Ang blogger ng site na ito ay kasalukuyang mag-aaral sa ministeryo ng Salita ng Dios at graphic arts. Kasama ng hilig sa landscape photography, nagkaroon siya ng ideya upang maghatid inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng pagsanib ng mga larawan at talata sa Biblia.

Facebook Comments

One Comment:

  1. wow, napaka ganda dyan and truly
    Filipino’s are Godly people.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *