Ang Dios ay Tapat

Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)

“Hindi dumating sa inyo ang anomang tukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwa’t tapat ang Dios, na hindi niya itutulot na kayo’y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, upang ito’y inyong matiis.” 1 Corinto 10:13 May bumabagabag ba sa yo, kaibigan? Isip mo’y litong-lito buhay ay simulang gumugulo Sa iyong harapan ay bundok na kayhirap akyatin, o kayhirap Sa sangandaan na iyong tinatahak hakbangin ay di mo na …

Basahin