Siya ang Ating Kasapatan

Lenspirasyon, Biblia, Verse, Inpirational Verse

Hebreo 13:5-6 Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka’t siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan. Hebreo 13:5-6 (SND) Ang pamumuhay ninyo ay dapat walang pag-ibig sa salapi. Masiyahan na kayo sa mga bagay na taglay ninyo sapagkat sinabi ng Diyos: Kailanman ay hindi kita iiwan at kailanman ay hindi kita pababayaan. Ang pagiging kontento o may kasiyahan kung anong mayroon ay isang mahalagang …

Basahin

May Forever kay Hesus

Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)

“Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man.” -Hebreo 3:8 Usong-uso sa mga kabataan ngayon ang katagang “walang forever.” Linya pala ito sa isang sikat na telenovela at malamang patungkol ito sa pag-ibig. Gayunpaman wala talagang forever pagdating sa tao dahil ang tao ay madaling madaya at nakatalaga sa kabiguan bunga ng kasalanan. Pero sa Biblia ay may forever – ito’y walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Sinabi ng sumulat nito na Siya ang kahapon, …

Basahin

Ang Dios ay Tapat

Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)

“Hindi dumating sa inyo ang anomang tukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwa’t tapat ang Dios, na hindi niya itutulot na kayo’y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, upang ito’y inyong matiis.” 1 Corinto 10:13 May bumabagabag ba sa yo, kaibigan? Isip mo’y litong-lito buhay ay simulang gumugulo Sa iyong harapan ay bundok na kayhirap akyatin, o kayhirap Sa sangandaan na iyong tinatahak hakbangin ay di mo na …

Basahin