Siya ang Ating Kapayapaan

“At ang lalaking ito ay magiging kapayapaan natin. Pagka ang taga Asiria ay papasok sa ating lupain, at pagka siya’y tutungtong sa ating mga palacio, tayo nga’y mangagtitindig laban sa kaniya ng pitong pastor, at walong pinakapangulong tao.”
Mikas 5:5

Balisa. Pagkabahala. Naliligalig. Pag-aalala. Naguguluhan. Nagugulumihanan. Habang dumarating sa atin ang tambak na problema, pagsubok o anumang hamon ng buhay. Ganyan mailalarawan ang ating buhay. Minsan panatag ang takbo na buhay matapos maayos ang gusot, pero bigla na lang darating ang stress dahil sa panibagong problemang hinaharap. Mabuti na lamang at mayroon tayong Dios na nag-aalis ng ating pagkabalisa.

Hindi sinabi ni Jesus na wala na tayong problema, pero sinabi Niya na Siya ang ating kapayapaan. Katunayan bago ipako sa krus, sinabi pa nya sa mga alagad na, ”Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man.” (Juan 14:27)

Dahil napagtagumpayan Niya ang kasalanan at kamatayan, at nabuhay na maguli ng may kapangyarihan, makakasampalataya tayo sa kanyang pangako na kapayapaan. “Iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan, na ang pagiisip ay sumasa iyo: sapagka’t siya’y tumitiwala sa iyo.” (Isaiah 26:3)

Ang kapayapaang ibinibigay ng Dios ay hindi lang basta panandalian lalo na sa gitna ng pagsubok. Ito’y kapanatagang bunga ng Espiritu, na anuman ang ating kinahaharap hindi tayo naliligalig dahil alam nating kasama natin ang Dios, lalo na kapag tayo ay lumalapit sa kanya. “Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios.

At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus.”
Filipos 4:6-7


Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)

“At ang lalaking ito ay magiging kapayapaan natin. Pagka ang taga Asiria ay papasok sa ating lupain, at pagka siya’y tutungtong sa ating mga palacio, tayo nga’y mangagtitindig laban sa kaniya ng pitong pastor, at walong pinakapangulong tao.”
Micas 5:5
LEN


PATUNGKOL SA LARAWAN
Statue of the New Millennium, Imjingak-ro, Paju-si, Gyeonggi-do

Lenspirasyon

Ang blogger ng site na ito ay kasalukuyang mag-aaral sa ministeryo ng Salita ng Dios at graphic arts. Kasama ng hilig sa landscape photography, nagkaroon siya ng ideya upang maghatid inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng pagsanib ng mga larawan at talata sa Biblia.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *