Matibay na Pundasyon

“Palibhasa’y alam niya ang mga iniisip nila, kanyang sinabi sa kanila, “Bawat kahariang lumalaban sa kanyang sarili ay babagsak; at walang bayan o sambahayang nagkakahati-hati ang magtatagal.”
Mateo 12:25 (FSV)

Ang Panginoong Jesus mismo ang nagsabi na ang sambahayang nagkakabahabahagi ay hindi mananatili (Mateo 12:25). Ang isang sambahayan ay dapat na mayroong isang matibay na pagkakaisa. Ang Salita ng Dios ay sapat upang panatilihing buo at nakapananatili ang isang sambahayan. Kung ating tuturuan ang ating sambahayan ng Salita ng Dios, lalo na ang mga bata, sila ay mapapatnubayan sa kanilang mga pamumuhay. Hindi man natin sila mababantayan at maitatama ang kanilang mga pagkakamali sa lahat ng pagkakataon, ang Salita ng Dios ang kanilang magiging gabay. Isang katotohanan na hindi tayo palaging nasa tabi ng ating mga anak sa kanilang pagtanda at sa kanilang pamumuhay, sapagkat sa kakaunting panahon lamang natin sila makakasama. Ngunit ang mga daan ng Dios na kanilang natutunan mula sa atin ang syang sasama sa kanila at hindi sila iiwan, Kawikaan 22:6.

Mayroong dalawang bahay, parehong pareho maliban sa kanilang mga pundasyon; ang isa’y sa bato, at ang ikalawa’y sa buhangin. Wala ng ibang mas tatatag pa sa Salita ng Dios bilang ating pundasyon. Kung atin lamang ilalagay ang Dios at ang Kaniyang mga daan bilang gabay natin sa ating mga tahanan, ang ating sambahayan ay laging mananatili. Hindi lang dahil sa gusto nila, kundi dahil ang tahanan ay nakatayo sa isang matibay na pundasyon.
Basahin sa Mateo 7:24-29

Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)

Ang Salita ng Dios ang Matibay ng Pundasyon ng Sambahayan
LENSPIRASYON

Lenspirasyon

Ang blogger ng site na ito ay kasalukuyang mag-aaral sa ministeryo ng Salita ng Dios at graphic arts. Kasama ng hilig sa landscape photography, nagkaroon siya ng ideya upang maghatid inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng pagsanib ng mga larawan at talata sa Biblia.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *