Kaibigan sa Lahat ng Panahon

Kawikaan 17:17
“Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon, at ang kapatid ay ipinanganak na ukol sa kasakunaan.”
Job 2: 12-13
“At nang kanilang itanaw ang kanilang mga mata mula sa malayo, at hindi siya makilala, kanilang inilakas ang kanilang tinig, at nagsiiyak at hinapak ng bawa’t isa sa kanila ang kanikaniyang balabal, at nagbuhos ng alabok sa kanilang mga ulo sa dakong langit.

Sa gayo’y nangakiumpok sila sa kaniya sa ibabaw ng lupa na pitong araw at pitong gabi, at walang nagsalita sa kaniya: sapagka’t kanilang nakita na ang kaniyang paghihirap ay totoong malaki.”Isipin mo ang huling pagkakataon na sinubukan mong aliwin isang taong nasasaktan. Ano ang ginawa mong tama? Ano ang ginawa mong mali? Ano ang iba mong gagawin sa susunod na pagkakataon?

Ang isang paraan ng pag-aaliw ng Dios sa mga taong nasasaktan ay ang pagbibigay ng mga mapag-alagang kaibigan sa kanilang buhay. At kung tayo ay sumusunod sa Dios, balang araw tayo ay magiging isa sa mga mapag-alagang mga kaibigan. Ang sabi ni Apostol Pablo, “Purihin ang Dios ng buong kaaliwan, na umaaliw sa amin sa lahat ng aming mga problema, sa gayon ay maaari aliwin namin yaong mga nasa anumang problema sa kaginhawahan naming matanggap ang ating mga sarili mula sa Dios” (2 Corinto 1: 3-4). Ginagamit ng Dios ang ating mga karanasan upang makaabot sa iba ng may pakikiramay at kaginhawaan.

Nakita natin ang karanasan ni Job. Ang mga pagsubok na kanyang naranasan ay waring di kayang tumbasan. Ngunit sa kabila nito, ginamit ng Dios ang kanyang mga kaibigan upang siya’y aliwin. Nakisama sa kanya ang mga ito upang damayan siya sa kanyang kahirapan. Yan ang totoong kaibigan.

Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)

Kawikaan 17:17
“Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon, at ang kapatid ay ipinanganak na ukol sa kasakunaan.”
LENSPIRASYON

Lenspirasyon

Ang blogger ng site na ito ay kasalukuyang mag-aaral sa ministeryo ng Salita ng Dios at graphic arts. Kasama ng hilig sa landscape photography, nagkaroon siya ng ideya upang maghatid inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng pagsanib ng mga larawan at talata sa Biblia.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *