Anong Uri kang Alagad?

1 Juan 2:6 Magandang Balita Biblia (MBBTAG)
Sinumang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesu-Cristo.


Juan 12:2-3, 6, 9-11
Isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus samantalang si Martha naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila.
Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok. At napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango.
Sinabi iyon ni Judas, hindi dahil sa siya’y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil sa siya’y magnanakaw. Siya ang tagapagdala ng kanilang salapi, at madalas niyang kinukupitan ito.
Nabalitaan ng maraming Judio na si Jesus ay nasa Bethania kaya’t nagpunta sila roon upang makita siya at si Lazaro, na kanyang muling binuhay. Kaya’t binalak ng mga punong pari na ipapatay din si Lazaro, 11 sapagkat dahil sa kanya’y maraming Judio ang humihiwalay na sa kanila at sumasampalataya kay Jesus.

Sa Juan 12, ay mababasa natin ang patungkol sa mga huling linggo ng Panginoong Jesus sa lupa. Habang papunta sa Jerulasem, huminto siya sa Bethany upang dumalo sa isang piging na inialay para sa kanya. Sa hapunan ay naroon din ang apat na mananampalataya na ang kanilang buhay ay testimonya ng kanilang kaugnayan kay Jesus.

 • Martha, alagad na naglilingkod (talatang 2)
  Sa Lucas 10:38-41, nagbulong bulong siya dahil hindi siya tinutulungan ni Maria. Pero sa piging na ito, ay walang bulong-bulong o reklamo. Natutunan nya sa Panginoon kung paano maglingkod na may kagalakan.
 • Maria, alagad na sumasamba (talatang 3-8)
  Ibinuhos ang mamahaling pabango maipakita lamang ang kanyang tapat na pagsamba sa Panginoon. Ang kanyang ginawa ay pagpapatunay ng kanyang malabis na pag-ibig sa Panginoong Jesucristo.
 • Judas, alagad na makasanlibutan (talatang 4-6)
  Isa sa mga disipulo ni Cristo at katiwala sa pananlapi, nanghihinayang sa ibinuhos na pabango ni Maria dahil ang nasa isip ay ang mga bagay na materyal, ukol sa sanlibutan.
 • Lazaro, alagad na nagpapatotoo (talatang 9-11)
  Binuhay siya ng ating Panginoong Jesus mula sa kamatayan. Dahil dito siya ay naging epektibong saksi ng biyaya ng Dios. Dahil sa kanya, madaming Judio ang  ang naniwala at sumampalataya sa Panginoon.

Bulayin natin, Anong uri kang alagad? Paano mo ipinamumuhay ang iyong buhay bilang patotoo ng iyong kaugnayan sa ating Panginoong Jesus?

1 John 2:6 Lenspirasyon, Biblia, Verse, Inpirational Verse PMCC 4th Watch Church of Christ


PATUNGKOL SA LARAWAN
Pagdadapit-hapon sa Lawa ng San Jose, Tarlac


What Kind of Disciple Are You?

1 John 2:6
 Whoever claims to live in him must live as Jesus did.


12 Six days before the Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead. 2 Here a dinner was given in Jesus’ honor. Martha served, while Lazarus was among those reclining at the table with him. 3 Then Mary took about a pint[a] of pure nard, an expensive perfume; she poured it on Jesus’ feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume.
4 But one of his disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected, 5 “Why wasn’t this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year’s wages.[b]” 6 He did not say this because he cared about the poor but because he was a thief; as keeper of the money bag, he used to help himself to what was put into it.
7 “Leave her alone,” Jesus replied. “It was intended that she should save this perfume for the day of my burial. 8 You will always have the poor among you, but you will not always have me.”
9 Meanwhile a large crowd of Jews found out that Jesus was there and came, not only because of him but also to see Lazarus, whom he had raised from the dead. 10 So the chief priests made plans to kill Lazarus as well, 11 for on account of him many of the Jews were going over to Jesus and believing in him.

In John 12, we will be able to read about the last week of our Lord Jesus here on earth. While on His way to Jerusalem, He stopped by Bethany to attend feast that was dedicated for Him. With Him on that supper were four believers whose lives were testimonies of their relationship with Jesus.

 • Martha, a disciple who serves (verse 2)
  In Luke 10:38-41, she complained that Maria wasn’t helping her out in preparing. But in this feast there wasn’t a single complaint. She learned from the Lord how to serve with gladness.
 • Mary, a disciple who worships (verse 3-8)
  Pouring out an expensive perfume just to show her faithful worship to the Lord. What she did was the proof of her abundant devotion and love for the Lord Jesus Christ.
 • Judas, a worldly disciple (verse 4-6). He was one of Christ’s disciples and the one who was entrusted with the financial aspects. He felt regretful of what he thought Mary has wasted because what he had in mind were material things, things of the world.
 • Lazarus, a disciple who testifies (verse 9-11). He was resurrected by our Lord Jesus from the dead. Because of this, he became an effective witness of the grace of God. Because of him, many Jews had been able to change their mind and believed in the Lord.

Let us meditate, What Kind of Disciple are We? How are you living your life as a testimony of your relationship with our Lord Jesus?

Lenspirasyon

Ang blogger ng site na ito ay kasalukuyang mag-aaral sa ministeryo ng Salita ng Dios at graphic arts. Kasama ng hilig sa landscape photography, nagkaroon siya ng ideya upang maghatid inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng pagsanib ng mga larawan at talata sa Biblia.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *