Pag-asa sa Pagkabuhay

“Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang pagkabuhay na maguli, at ang kabuhayan: ang sumasampalataya sa akin, bagama’t siya’y mamatay, gayon ma’y mabubuhay siya.”
-Juan 11:25

Ang Linggo ng Pagkabuhay ay hindi tungkol sa mga makukulay na itlog, o sa pagsuot ng damit na kulay-pastel, o sa mga malalaking pagkain, bagaman ang mga ito ay kabilang sa pagdiriwang sa tinatawag nilang Easter Sunday. Sa halip ang Pagkabuhay na itinuturo ng Biblia ay sumasklaw sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo.

Sa mga alagad at tagasunod ni Cristo, ang kamatayan ay masakit, malupit, at ito ang katapusan. Iyon ang naging pakiramdam nila nang makita nila ang Panginoon na nakabitin doon sa krus ng kalbaryo. Parang dinagukan ang kanilang dibdib na halos madurog ang kanilang puso. Ngunit kung kanilang sasariwain, maaalala nila ang isang mahalagang pangyayari at pananalta ni Jesus.

Maaalala sana nila noong si Jesus na nakatayo sa libingan ng kaibigang si Lazaro. Noong panahong may ginawa siyang di-pangkaraniwang bagay: siya ay tumangis (Juan 11:35). Si Jesus ay tumangis, sapagka’t nalalaman niya na ang kamatayang ito ay hindi kasama sa plano ng Dios. Ang katauhan ay hindi patungkol sa pagtanda, paghirap sa karamdaman, o kamatayan. Ngunit nang pumasok ang kasalanan sa tao, sinundan ito ng kamatayan (Roma 6:23). At ang kamatayan ay lumaganap. Ang Panginoong Jesucristo ay tumangis at nadurog ang kaniyang puso dahil dito.

Ngunit sa pagtayo doon sa libingan ni Lazaro, si Jesus ay bumigkas ng mga salitang puno ng pag-asa: “Ako ang pagkabuhay na maguli, at ang kabuhayan: ang sumasampalataya sa akin, bagama’t siya’y mamatay, gayon ma’y mabubuhay siya.” (Juan 11:25).

Ang kamatayan ay hindi katapusan. At ang pagkabuhay na muli ng Panginoon ang patunay nito. Kung tinanggap mo si Cristo bilang iyong sariling tagapagligtas, ang Pagkabuhay ay mangangahulugang ‘mabuhay magpakailaman na kasama ang Dios’. Ang Pagkabuhay ay magiging pag-asa sa taong nawasak bunga ng kamatayan dahil sa kasalanan.

Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)

Juan 11:25 “Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang pagkabuhay na maguli, at ang kabuhayan: ang sumasampalataya sa akin, bagama’t siya’y mamatay, gayon ma’y mabubuhay siya;”

Lenspirasyon

Ang blogger ng site na ito ay kasalukuyang mag-aaral sa ministeryo ng Salita ng Dios at graphic arts. Kasama ng hilig sa landscape photography, nagkaroon siya ng ideya upang maghatid inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng pagsanib ng mga larawan at talata sa Biblia.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *