Tumawag Ka!

Jeremias 33:2-3
Ganito ang sabi ng Panginoon na gumagawa niyaon, ng Panginoon na umaanyo niyaon upang itatag; Panginoon ay siyang kaniyang pangalan:
Tumawag ka sa akin, at ako’y sasagot sa iyo, at ako’y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay, at mahihirap na hindi mo nangalalaman.

Napakadakilang pangako ng Dios kay Propeta Jeremias, at maging sa bawat isa sa atin, na kapag tumawag sa Kanya, Siya’y sasagot, magpapakita ng mga dakilang bagay at mga bagay na hindi nalalaman. Mabisa at makapangyarihang pananalita na nagpapakita kung sino ang ating Dios: Siya’y tapat – walang pag-aalinlangan na kapag tumawag, siya’y sasagot. Ang Kanyang pangako ay Kanyang tutugunin ang mga dalangin basta ito ay naaayon sa Kanyang kalooban. Maaaring daglian o kinakailangan ng mahabang panahon, (o kaya’y hindi dahil hindi Niya kalooban) ang Dios ay tapat na siya ay sasagot.

Siya’y makapangyarihan – pansinin ang pahayag na Siya’y magpapakita ng mga dakilang bagay. Siya’y makapangyarihan para ipakita ito sa tin. Katunayan, Siya’y makapangyarihan sa lahat. Siya’y Omnipotent. Kanyang ginawa ang buong sanlibutan at mga bagay sa kalawakan, lalo pa kaya ang mga simpleng bagay na hinihingi sa Kanya. Walang hindi Niya kayang ibigay sa tin.

Siya’y higit pa sa ating pang-unawa – ang mga bagay na hindi natin nalalaman ay Kanyang ipapaunawa sa atin. Ang Kanyang pagtugon ay higit pa sa ating inaasahan. Kanyang nakikita ang bawat pangangailangan na anopa’t dahil sa Kanyang malalim at malawak na pag-ibig sa atin Kanyang ibinibigay ang mas makabubuti para sa atin. Dakila ang Dios na ating pinaglilingkuran. Wag nating kalimutang Siya ang Dios na tutugon sa atin kapag tayo’y ay mananalangin.

Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)


Patungkol sa Larawan
Callao Caves, Peñablanca, Cagayan

Lenspirasyon

Ang blogger ng site na ito ay kasalukuyang mag-aaral sa ministeryo ng Salita ng Dios at graphic arts. Kasama ng hilig sa landscape photography, nagkaroon siya ng ideya upang maghatid inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng pagsanib ng mga larawan at talata sa Biblia.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *