Kaaliwan sa Gitna ng Kalumbayan

Isaias 61:2
“Upang magtanyag ng kalugodlugod na taon ng Panginoon, at ng kaarawan ng panghihiganti ng ating Dios; upang aliwin yaong lahat na nagsisitangis;”
Isaias 40:1
“Inyong aliwin, inyong aliwin ang aking bayan, sabi ng inyong Dios.”

Anung klaseng kaaliwan ang gusto mo kapag ikaw ay nalulumbay, tumatangis o nagdaramdam? Anung klaseng kaaliwan ang ayaw mo at bakit?

Ang Panginoon ay hindi bago pagdating sa pagdurusa. Nauunawan Niya ito sapagkat naranasan na Niya ito. Isinasaysay ni Apostol Juan ang kasaysayan ng Panginoong Jesus at sa mga kaibigan ng Panginoon na sina Maria, Martha, at Lazaro. Silang tatlo ay magkakapatid. Isang araw, nagpahatid balita sina Maria at Martha kay Jesus na si Lazaro ay may malubhang karamdaman. Sa panahon na dumating si Jesus sa kanila, patay na si Lazaro.

Alam ng Panginoong Jesus na bubuhayin Niya si Lazaro sa mga patay. Alam Niyang sa sandaling panahon, sina Maria at Martha at ang lahat ng kanilang kaibigan at mga kamag anak ay magkakasiya. Ngunit sa pagkakataong iyon, Siya ay tumingin sa Kaniyang paligid at nakita ang Kaniyang mga mahal sa buhay ay umiiyak at nagluluksa. At alam mo kung ano ang ginawa ni Jesus? Siya ay tumangis. Hinayaan Niya ang Kaniyang sarili na maramdaman at maipakita ang Kaniyang malalim na kalungkutan. Ang kalungkutan ng ibang tao ay humipo sa Kaniyang puso, at Siya ay tumangis. (basahin ang Juan 11:1-45 para sa buong kwento).

Alam ng Panginoon kung anung uri ng kaaliwan ang ating kailangan sa panahon na tayo ay nalulumbay. Mas alam Niya pa nga kaysa sa atin eh. Ang kailangan lang natin gawin ay tumawag sa Kaniya. Hindi natin kailangan magbigay sa Kaniya ng paraan kung paano. Hindi rin natin kailangan pang sabihin kung anung mali. Ang kailangan lang natin sabihin ay, “Panginoon, kailangan kita,” at Siya ay agad na sasaklolo sa atin.


Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)

Isaias 61:2
Upang magtanyag ng kalugodlugod na taon ng Panginoon, at ng kaarawan ng panghihiganti ng ating Dios; upang aliwin yaong lahat na nagsisitangis;
LENSPIRASYON

Lenspirasyon

Ang blogger ng site na ito ay kasalukuyang mag-aaral sa ministeryo ng Salita ng Dios at graphic arts. Kasama ng hilig sa landscape photography, nagkaroon siya ng ideya upang maghatid inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng pagsanib ng mga larawan at talata sa Biblia.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *