Handog sa Kasalanan

Hebreo 9:28
“Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa’y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya.”

Levitico 9:7
“At sinabi ni Moises kay Aaron, Lumapit ka sa dambana, at ihandog mo ang iyong handog dahil sa kasalanan, at ang iyong handog na susunugin, at itubos mo sa iyong sarili at sa bayan: at ihandog mo ang alay ng bayan, at itubos mo sa kanila; gaya ng iniutos ng Panginoon.”

Habang binabasa natin ang kabuuan ng Biblia mapapansin natin na wala ni isa man ang naging tapat sa Dios. Kung titingnan mo ang bayan ng Israel makikita natin ang paulit-ulit na pagkakasala, pagtalikod sa Dios at bandang huli lalapit sa Dios at magmamakaawa sa panahon ng kasakunaan. Alam ng Dios na mangyayari ito, kung kaya’t sa kanyang kahabagan, ay nagtakda siya ng isang araw para sa kanyang bayan – ang Araw ng Pagsisisi o Day of Atonement (basahin ang Levitico 16). Sa araw na ito, ang punong saserdote ay mag-aalay ng handog para sa kanya at sa bayan. Pagkatapos makumpleto ang ritwal, ang lahat ng kasalanan ng bayan ng Israel ay matutubos na at magiging malins na sa harapan ng Dios (Levitico 16:30).

Pero pano naman sa panahon natin ngayon? Tayo na paulit-ulit na sumusuway sa Dios, araw-araw, na ang ating kasalanan ay pataas na ng pataas hanggang sa hinayaan na lang nating lumaki ito. Ano ang gagawin natin? Anong ritwal o seremonya ang kailangan para maalis ang ating kasalanan? Hindi na kailangan. Sapagka’t may nag-alay na, ang ating Panginoong Jesucristo – ang dakilang saserdote, na nabuhay ng walang pagkakasala at namatay na dala ang ating kasalanan. Kinuha Nya ito kapalit ang buhay na ayon sa katwiran at kabanalan. Dahil sa Kanya, tayo’y pinatawad, pinalaya, malinis na at makakapamuhay ayon sa Kanyang kalooban.


Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)

Hebreo 9:28 “Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa’y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya.”

PATUNGKOL SA LARAWAN
Koronang tinik mula sa isang props sa isinasagawang Senakulo

Lenspirasyon

Ang blogger ng site na ito ay kasalukuyang mag-aaral sa ministeryo ng Salita ng Dios at graphic arts. Kasama ng hilig sa landscape photography, nagkaroon siya ng ideya upang maghatid inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng pagsanib ng mga larawan at talata sa Biblia.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *