Siya ang Ating Kasapatan

Hebreo 13:5-6
Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka’t siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan.

Hebreo 13:5-6 (SND)
Ang pamumuhay ninyo ay dapat walang pag-ibig sa salapi. Masiyahan na kayo sa mga bagay na taglay ninyo sapagkat sinabi ng Diyos: Kailanman ay hindi kita iiwan at kailanman ay hindi kita pababayaan.

Ang pagiging kontento o may kasiyahan kung anong mayroon ay isang mahalagang aspeto sa pamumuhay ng isang Cristiano. Ang pagiging sapat sa tinatangkilik ay katunayan ng ating pagtitiwala sa Dios na Siya ang maglalaan para sa atin. Alam mo ding ang Dios ang may kontrol sa atin at may kasiyahan kang mamuhay ayon sa kanyang layunin.

Ang malaking bahagi ng pagiging kuntento ay ang paniniwala at pananampalatayang ang Dios ay hindi ka pagkukulangin o pababayaan man. Kung atin lamang bubulayin ang mga katotohanang ito, nakatitiyak tayo na hindi tayo mawawalan o magkukulang. Mayroon tayong Dios – mayroon pa bang kailangan tayong hingin?

Gayunpaman, nabubuhay tayo sa sanlibutan, isang mundong laging walang kakuntentuhan. Ang kaaway ay laging tinutukso tayong magkamal ng mas marami – maraming materyal na bagay, maraming pera, maraming pag-aari. Alam ng kaaway na ang mga bagay na ito ay makapaghihiwalay sa atin sa Dios. Sinabi ng sumulat ng Hebreo na mangagilag tayo sa pag-ibig sa salapi. Ang pinakamabisang paraan para mailagan ito ay ating ituon ang ating kaisipan na anuman ang mangyari, Hindi nya tayo iiwan, o pagkukulangin man. Anuman ang mangyari, ang Dios na makapangyarihan ay kasama natin. Kapangyarihang walang materyal na bagay na kayang tumbasan. Siya ang ating kasapatan.


Waterfalls, Hebrews 13:5 Lenspirasyon, Biblia, Verse, Inspirational Verse, Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, “Never will I leave you; never will I forsake you.”

Hebreo 13:5-6
“Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka’t siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan”


PATUNGKOL SA LARAWAN
Aw-Asen Falls, Sigay, Ilocos Sur

Lenspirasyon

Ang blogger ng site na ito ay kasalukuyang mag-aaral sa ministeryo ng Salita ng Dios at graphic arts. Kasama ng hilig sa landscape photography, nagkaroon siya ng ideya upang maghatid inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng pagsanib ng mga larawan at talata sa Biblia.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *