Sa Awa ng Dios

Efeso 2: 4-5
“Nguni’t ang Dios, palibhasa’y mayaman sa awa, dahil sa kaniyang malaking pagibig na kaniyang iniibig sa atin,
Bagama’t tayo’y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo’y binuhay na kalakip ni Cristo (sa pamamagitan ng biyaya kayo’y nangaligtas)”

Parang may pagkakahawig ang kahulugan pero may kakaunting pagkakaiba ang salitang biyaya (grace) at awa (mercy). Ang biyaya ay nangangahulugan ng “pagtanggap sa mga bagay kahit na hindi ka karapat-dapat,” sa ibang salita, ang biyaya ay ang mga hindi inaasahang pagpapala ng Dios sa ating buhay. Ang awa naman ay “hindi pagtanggap sa kaparusahang nararapat.” Ito ang kamangha manghang habag ng Dios sa atin habang ating iniraraos ang ating mga buhay ng nahihirapan at kadalasang nabibigo.

Mula sa Hebreong salitang ‘hesed’, na ang ibig sabihin ay awa, na maaari ding isalin sa ‘kagandahang-loob’. Gaya ng sulat ni Pablo sa 1 Timoteo 1:13, ang awa ng Dios ay nakapagtatakip maging ng pinakamatinding kasalanan. Ang Dios ay iniibig tayo ng lubos, pinapatawad tayo sa ating maraming mga pagkadapa at pagkalugmok sa buhay, tinutulungan tayong makatayo sa ating mga paa kung ilang beses man kailanganin. Ang awa ng Dios ay mayaman at walang hanggan.

Ngunit ang pagdaloy ng awa ay hindi dapat magtapos sa atin. Ipinapaalala ni Cristo sa atin na tayo ay tinawag upang ibahagi ang awang ito doon sa kanila na nangangailangan nito. “Mapapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila ay kahahabagan” (Mateo 5: 7).

Ang awa ay ang tipan ng pag ibig ng Dios sa atin. Ito ang sumasaklaw, sumusuporta at nagpapalakas sa atin, kahit na tayo ay mahulog. Bilang mananampalataya, tayo ay tinawag upang ipakita ang pag ibig at kahabagang iyon sa mga nakapaligid sa atin, karapat-dapat man sila o hindi.
Kung ating naibabahagi ang awa ng Dios, ipinapakita natin ang Kanyang liwanag sa mundo.

Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)


PATUNGKOL SA LARAWAN
Taytay Falls, Majayjay, Laguna

Lenspirasyon

Ang blogger ng site na ito ay kasalukuyang mag-aaral sa ministeryo ng Salita ng Dios at graphic arts. Kasama ng hilig sa landscape photography, nagkaroon siya ng ideya upang maghatid inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng pagsanib ng mga larawan at talata sa Biblia.

Facebook Comments

2 Comments:

  1. Thank you Lord!

  2. Inspiring! Praise God!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *