Pagpapala sa Mga Pinagpala

Bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kaniyang mabuting kayamanan, ang langit, upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan, at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay; at ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa, at ikaw ay hindi hihiram.
At gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot, at ikaw ay magiging sa ibabaw lamang, at hindi ka mapapasailalim; kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Dios, na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, na iyong sundin at gawin;
– Deuteronomio 28:12-13

Ang ‘pinagpala’ at ‘pagpapala’ ay dalawang salitang malawak ang pagkaka-iba ngunit hindi gaanong malinaw na mga salita. Hindi mo masayadong maiintindihan ang salitang ‘pagpapala’. Sapagkat ni hindi mo nga malalaman kung ano o kung gaano karami ng makukuha mo. Ang tanging masisigurado mo lamang dito ay isa itong mabuti at magandang bagay. Dagdag pa dito ang kasiguruhan na ang nagbibigay nito ay ang Dios, nakatitiyak kang walang ibang bagay kang matatanggap kundi mabuti.

Ngunit ang mga uri ng mga pagpapala na nakatala sa Deuteronomio 28 ay hindi malabo; sa katunayan, ang mga ito ay detalyado. Ang tanging kondisyon lamang ay dapat na panatilihin ang mga utos ng Dios. Ang mga sitwasyong ipinakita at inisa-isa ay sapat na upang ang isang tao ay maging masuwerte. At hindi lang masuwerte, kundi maging pinagpala. May mga materyal na pagpapala, pisikal na pagpapala, at higit sa lahat, ang espirituwal na mga pagpapala.

Ipinapakita lamang nito na kapag ang Dios ay nagsalita patungkol sa pagpapala, hindi Sya nagbibiro. Iniisa-isa at inilalarawan Nya ang mga paraan ng pagpapala sa tao, na para bang kailangan pang kumbinsihin ng tao sa mga gayong mga dakilang bagay. Ang kailangan lamang nating gawin ay tanggapin at sundin ang Kanyang mga utos. At sa gayon ay tatanggapin natin ang mga pagpapala na gaya ng mga pinagpala.


BLESSINGS FOR THE BLESSED

” The Lord will open the heavens, the storehouse of his bounty, to send rain on your land in season and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations but will borrow from none. 13 The Lord will make you the head, not the tail. If you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom.” Deuteronomy 28:12-13

‘Blessed’ and ‘blessings’ are two very wide and vague terms. One really cannot infer much from the term ‘blessing’. You cannot even determine what you are going to receive, or how plenty of it. The only thing you can be sure of is that it is a good thing. And adding the fact that the giver is God, it really cannot be anything else but good.

But the kinds of blessings enumerated in Deuteronomy 28 are not vague; rather, they are very detailed. The only condition asked was to keep the commandments of God. The situations described and enumerated are enough to make a man feel lucky. Actually, to feel blessed. There are material blessings, physical blessings, and more importantly, spiritual blessings.

This just shows that when God talks about blessing us, He really means it. Although He is God, He still enumerates and describes the ways of blessing man, as if man needs to be convinced of such great things. All we have to do is accept and keep His commandments. And then we receive the blessings for the blessed.

Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)


Patungkol sa Larawan
Grace Island Resort, Ambulong Island, San Jose, Occ. Mindoro

 

 

 

Lenspirasyon

Ang blogger ng site na ito ay kasalukuyang mag-aaral sa ministeryo ng Salita ng Dios at graphic arts. Kasama ng hilig sa landscape photography, nagkaroon siya ng ideya upang maghatid inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng pagsanib ng mga larawan at talata sa Biblia.

Facebook Comments

2 Comments:

  1. Praise God! Thank you Lord for all the blessings ! 🙂 #PTL

  2. is it grace island? wow! I’ve been there before. napaka ganda dyan 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *