Bansang Mapalad

“Mapalad ang bansa na ang Dios ay ang Panginoon; ang bayan na kaniyang pinili sa ganang kaniyang sariling mana.” 
– Awit 33:12
Ang Dios ay nangangalaga sa bawat isa anuman ang nakakaapekto sa buhay natin – kabilang na dito kung sino ang mamumuno at pano ito pamahalaan. Iyan ang isa sa dahilan kung bakit iniutos nyang ipanalangin ang ating pamahalaan at ang mga namumuno dito.

“Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao;
Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan; upang tayo’y mangabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan.”
1 Timothy 2:1-2

Dito natin makikita ang kahalagahan ng ating malayang pagpili sa darating na halalan. Dito kasi naka-atang sa atin kung paano tayo pipili ng mga tao iluluklok sa “mataas na kalagayan; upang tayo’y mangabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan.” Maaring ang ating sistema ay hindi perpekto (bulok ayon sa iba), pero ang ating gampanin ngayong halalan ay may malaking epekto sa pagbabago nito.

Ipanalangin natin ang ating bansa, lalo na ngayong darating na halalan. Ipanalangin natin na ang Dios ay magtayo ng mga mamumuno na tatayo sa katarungan, kapayapaan, moralidad at higit sa lahat ay hinahanap ang katwiran ng Dios.

Ipanalangin din natin na ang ating bansa ay manumbalik sa Dios, at maranasan ang espirituwal na pagbabago. Tandaan natin na habang inilalayo natin ang Dios sa ating bansa ay mayroon itong hindi magandang kahihinatnan. Huwag nating hayaang mangyari ito sa ating bayan. Bagkus unahin lagi natin ang kalooban ng Dios at ipakita natin ang ating pananampalataya sa ating pagboto. Tandaan natin ang payo ng Biblia “Mapalad ang bansa na ang Dios ay ang Panginoon” (Awit 33:12).

Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)

Mapalad ang bansa na ang Dios ay ang Panginoon; ang bayan na kaniyang pinili sa ganang kaniyang sariling mana. -Awit 33:12

Lenspirasyon

Ang blogger ng site na ito ay kasalukuyang mag-aaral sa ministeryo ng Salita ng Dios at graphic arts. Kasama ng hilig sa landscape photography, nagkaroon siya ng ideya upang maghatid inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng pagsanib ng mga larawan at talata sa Biblia.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *