Kanyang Pinahihiga sa Pastulan

“Kaniyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan:
pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan”
Awit 23:2

Tingnan ang unang bahagi dito: Awit 23:1

Hindi madali ang magpahiga ng tupa. Hindi ito mapapaupo hanggat hindi naibibigay ang kanilang gusto at kondisyon:

• Dapat hindi sila takot – likas na matatakutin ang mga ito kaya nga kapag may natakot na isa susunod na ang buong kawan. Subukan mong lumapit sa kanila, tiyak lalayo sila lahat sa yo.
• Walang away sa kapwa tupa – may tinatawag sa mga hayop na order of dominance, pinapakita nito kung sino ang mas malakas. Sa mga tupa ay sa pamamagitan ng pag-uuntog sa ulo ng kapwa tupa (head butt). Itinataboy ng ibang tupa ang iba kung may ibang nakapwesto sa paboritong lugar nila. Pero kapag nariyan ang nagpapastol ay nawawala ito at natitigil ang away.
• Walang mga insekto o parasite na aaligid-aligid – hindi magiging komportable sa isang tupa kapag madaming insekto at parasite. Kaya nga dapat ay sinisikap ng pastor na maginhawa ang kanyang mga tupa. Paboritong itlugan ng mga langaw ang ilong at tenga nito kaya kailangan nyang pahiran ang mga ito ng langis para hindi dapuan at huwag magkasakit
• At dapat hindi gutom – ang tupang gutom ay hindi mapalagay at hindi mo maipwepwesto sa isang tabi. Hahanap at hahanap ito ng paraan para malagyan ang kanyang sikmura.

Salamat sa Dios dahil siya ang ating mabuting pastor. Kung bakit tayo nakakahiga sa pastulan ay dahil (1) inalis na nya ang takot sa atin (1 Timoteo 1:7); (2) kapag nariyan Siya sa puso natin hindi nya hahayaan na magkaroon tayo ng alitan sa kapwa; (3) tinataboy ng Panginoon ang mga gawa ng kaaway na aali-aligid; (4) at lagi nya tayong binubusog ng Kanyang salita.

Gayundin, gaya ng ibang hayop, kailangan ng tupa ng tubig para mabuhay. Pero maseselan ang mga ito. Wala kang makikitang tupa na umiinom sa maalon o maingay na tubigan kundi umiigib ang mga pastol sa mga balon o kaya ay sa payapang tubigan (still waters). Dahil alam ng Dios ang ating pangngailangan dinadala nya tayo sa tubigan. Sinabi ni David na “pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan.” Alam ng Dios ang ating pagkauhaw. Ang wika Niya “kung ang sinomang tao’y nauuhaw, ay pumarito siya sa akin, at uminom.” Hindi nya lang tayo binubusog at pinahihiga, pinaiinom nya rin tayo.

Yamang siya ang ating pastor, hayaan mong akayin Niya tayo, pahigain sa sariwang pastulan at dalhin sa tubig na pahingahan.

Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)


PATUNGKOL SA LARAWAN
Tanap-Avis Falls, Burgos, Ilocos Sur

Lenspirasyon

Ang blogger ng site na ito ay kasalukuyang mag-aaral sa ministeryo ng Salita ng Dios at graphic arts. Kasama ng hilig sa landscape photography, nagkaroon siya ng ideya upang maghatid inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng pagsanib ng mga larawan at talata sa Biblia.

Facebook Comments

One Comment:

  1. Pingback: Ang Panginoon ay Aking Pastor | Lenspirasyon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *