Humayo, Tumayo, Magsalita

Acts 5:20
Magsihayo kayo, at magsitayo kayo sa templo, at sabihin ninyo sa bayan ang lahat ng mga salita ng Buhay na ito.

Simple ang instructions pero malalim. Pinakita nito kung paano ang mga alagad ay pinalaya, ibinangon, at nagkaroon ng lakas ng loob at layunin para baguhin ang sanlibutan para kay Cristo.

 • Humayo
  Isa sa paboritong salita ng ating Panginoong Jesus. Sinabi niya sa mga alagad sa Mateo 10 na humayo sa mga tupang naliligaw. Sinabi niya ding ipahayag ang kanilang mga nakita at narinig. Inutusan nya din ang pitumpu sa Lucas 10 na hanapin ang mga tupa sa gitna ng mga lobo. Ang mga nasa alagad na nasa kasalan ay inutusang humayo sa mga lansangan at likuang daan. Ang mga nakasaksi sa pagkabuhay ni Lazaro ay humayo at ipinamalita ang kanilang nakita. Ang dakilang tagubilin ay patungkol sa paghayo sa buong sanlibutan. Bilang alagad, inuutusan tayong ipamalita ang evangelio. Ikaw saan ka hahayo?
 • Tumayo
  Ginamit mahigit 47 beses sa Bagong Tipan kaugnay sa ating paglilingkod. Kailangan nating tumayo sa pananampalataya, tumayo laban sa gawa ng kaaway, tumayo para sa ating kalayaan kay Cristo, tumayo sa katotohanang tinanggap, at pagnagawa natin ito manindigan tayo. Wag tayong panghinaan ng loob, sa halip itayo natin ang kanyang panig.
 • Magsalita
  Sa kabila ng lumalagong teknolohiya sa pakikipag-usap, Walang ibang mas mabisa at epektibo sa pagpapahayag ng evanglio kundi ang salitain ito. Ipahayag natin ang Kanyang gawa, banggitin natin sa iba, ibahagi natin ang ating patotoo sa sa iba.

Ang mga alagad na bilanggo ay nakalaya, may kagalakang lumilibot at nagpupuri sa lansangan ng Jerusalem. Pag angat ng araw, bumalik sila sa templo upang ipinangaral ang Panginoong Jesus na ipinako at nabuhay na maguli. Naaresto at sinaktan, pero di pa din natigilan. Gaya ng mga naunang alagad, naalipin din tayo ngunit napalaya ng masaganang biyaya ng Dios. Malaya na tayo kaya wala ng dahilan upang humayo, tumayo at salitain sa mga tao ang evangelio. Sabihin natin sa kanila, ang ating Dios ay makapangyarihang nagliligtas.

Acts 5:20 Lenspirasyon, Biblia, Verse, Inpirational Verse

Acts 5:20
Magsihayo kayo, at magsitayo kayo sa templo, at sabihin ninyo sa bayan ang lahat ng mga salita ng Buhay na ito.


Acts 5:20
“Go, stand in the temple courts and tell the people the full message of this new life.”

A simple yet profound instruction. It demonstrated how the disciples were freed, raised and strengthened with the purpose of changing the world for Christ.

 • Go
  One of the favorite words of our Lord Jesus. He said to the disciples in the book of Matthew 10 to go to the lost sheep. He also said to declare to Him what they have seen and heard. He also ordered the 70 in Luke 10 to find the sheep in the midst of the wolves. The disciples in the wedding were ordered to go to the streets and street corners. Those who have witnessed in the resurrection of Lazarus went and testified what they have seen. The great commission is about going to the world. As a disciple, we were commanded to declare the gospel.
 • Stand
  It was used more than 47 times in the New Testament in relation to our service. We needed to stand in faith, stand against the works of the enemy, stand for our freedom in Christ, stand for the truth we received, and when we have done these, we need to stand for it. We need not be discouraged, instead we have to stand up for our side.
 • Speak
  Despite the growing communication technology, there is nothing more effective in declaring the gospel but to speak it. Let us declare His work, let us share it, let’s share our testimony with others.

The disciples who were prisoners were freed. With joy, they traveled around and praising God in the streets of Jerusalem. When the sun rose, they returned to the temple to preach the Lord Jesus who was nailed and resurrected. Arrested and injured, but still uncontrollable. Like the early disciples, we are also enslaved but freed by the abundant grace of God. We are now free so there is no reason for us not to go, stand and speak the gospel to the people. Let’s declare to them, our God is mighty to save.


 

Lenspirasyon

Ang blogger ng site na ito ay kasalukuyang mag-aaral sa ministeryo ng Salita ng Dios at graphic arts. Kasama ng hilig sa landscape photography, nagkaroon siya ng ideya upang maghatid inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng pagsanib ng mga larawan at talata sa Biblia.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *