Ang Panahon para Maligtas

2 Corinto 6:1-2
“At yamang kalakip niyang gumagawa ay ipinamamanhik din namin sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Dios na walang kabuluhan.
(Sapagka’t sinasabi niya, Sa panahong ukol kita’y pinakinggan, At sa araw ng pagliligtas kita’y sinaklolohan: Narito, ngayon ang panahong ukol; narito, ngayon ang araw ng kaligtasan)”

Ang kaligtasang tinutukoy sa 2 Corinto 6:1-2 ay ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa, at sa 1 Pedro 1:9 ay ang kaligtasan mula sa kasalanan. Ang gusto nating pag usapan dito ay kung kailan dapat tanggapin ang kaligtasang ito. Maaari nating malaman at paniwalaan na nagliligtas si Jesus at Siya ang ating tagapagligtas, ngunit hindi dapat maging huli ang lahat para tanggapin ang kaligtasang ito. Sapagkat hindi sa lahat ng pagkakataon ay maaari pang makapagsisi at makatanggap ng kaligtasan, 2 Pedro 3:9.

Ang kaligtasan ay hindi na matatanggap kung ang tao ay datnan na ng kamatayan, Hebreo 9:27. Kapag dumating ang paghuhukom, hindi na matatanggap ang kaligtasan. Marami ang tatawag sa Dios, magmamakaawa at hahanaping masikap ang kalooban at pag ibig ng Dios, ngunit wala na silang masusumpungan.

Matatamo ang kaligtasan habang ang tao ay nabubuhay, hindi pagkatapos nito. Hindi dapat hayaan ng sinuman na lumipas ang kanyang buhay ng hindi man lamang tinatanggap ang kaloob na walang bayad ng kaligtasan. Matatanggap lamang natin ang kaligtasan habang tayo ay buhay, ngunit sa pagdating ng wakas ng ating buhay, hindi na natin alam. Ang alam lamang natin ay ngayon ang panahon para maligtas. Basahin sa 2 Corinto 6:1-13


A TIME TO BE SAVED

The salvation referred to in 2 Corinthians 6:1-2 is the salvation of our souls, salvation from sin, 1 Peter 1:9. What we want to talk about is when should this salvation be received. We may know and even believe that Jesus saves and that He is our savior, but it should not be the case that it is too late to accept this salvation. Because it will not be always that we can come to God in repentance and accept salvation, 2 Peter 3:9.

Salvation can no longer be received when death approaches a person, Hebrews 9:27. When judgment time comes, salvation can be received no more. Many may call out to God, plead and desperately seek His will and His love, but there would be none.

Salvation is acquired while a person still lives, not after. One must not allow his life to pass by without even accepting the free gift of salvation. We can receive salvation while we live, but when our lives would end, we don’t know. All we know is that now is the time to be saved.

Resource Reading is 2 Corinthians 6:1-13
(2 Corinthians 6:2)
“(For he saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succoured thee: behold, now is the accepted time; behold, now is the day of salvation.)”

Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)


PATUNGKOL SA LARAWAN
Nangaramoan Beach, Sta. Ana, Cagayan

Lenspirasyon

Ang blogger ng site na ito ay kasalukuyang mag-aaral sa ministeryo ng Salita ng Dios at graphic arts. Kasama ng hilig sa landscape photography, nagkaroon siya ng ideya upang maghatid inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng pagsanib ng mga larawan at talata sa Biblia.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *