Higit pa sa Ating Inaasahan

“Hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili, upang isiping ang anoman ay mula sa ganang aming sarili; kundi ang aming kasapatan ay mula sa Dios;”
– 2 Corinto 3:5

Mula pa ng likhain ng Dios ang tao, Kanyang sinigurado na ang lahat ng kakailanganin ng tao ay nakahanda na. Ang mundo, kasama ang lahat ng kailangan ng tao, ay nilikha bago ang tao. Kaya, sa panahong iyon ang tao ay malusog: pisikal, materyal, at higit sa lahat, sa espiritual. Yamang ang Dios ay lagi nyang kasama, paanong hindi sya magiging espiritual?
Subalit ngayon ito’y ang kabaligtaran na. Ang kahirapan ay laganap (Mateo 24:7-8). Ang moral at ang tao ay hindi nagkakasundo; kung atin lamang panoorin ang mga balita, pakinggan itong mabuti, o kaya’y basahin ang tungkol sa mga ito. Halos lahat ng tao sa lahat ng dako ay gumagawa ng lahat ng bagay maliban sa kalooban ng Dios. Lahat ng mga ginagawa ay taliwas sa utos ng Dios.
Ang isang Biblikal na rason ay ang lumalaking distansya ng tao sa Dios, Isaias 59:8. Ang tao’y di makasumpong ng kapayapaan sapagkat nabibigo syang hanapin ang tunay na kasagutan sa kanyang mga pangangailangan. Sinasabi ng Panginoon na kung ang sinuman ay lumapit sa Kaniya ay makakasumpong ng kapahingahan, Mateo 11:28-29. Gayundin, sila ay hindi na mauuhaw, Juan 7:37-38, at hindi na magugutom, Juan 6:35. Kung ang Dios ay sumasaatin, tayo ay magkakaroon ng kasapatan sa lahat ng bagay. Bakit? Sapagkat ang Dios ay higit pa sa ating inaasahan.


GOD IS MORE THAN ENOUGH

“Not that we are sufficient of ourselves to think any thing as of ourselves; but our sufficiency is of God;”
– 2 Corinthians 3:5

Ever since God created the first man, He made sure that all that man would need is already present. The world, along with all that man would need, was created before man. Thus, man in that time was healthy: physically, materially, and moreover, spiritually. Since God is always with him, how can he be not spiritual?

But nowadays, one might notice that things seem to be the opposite. Poverty is everywhere, Matthew 24:7-8. Morals and men seem to completely miss each other; just watch the news, listen to it, or even read about it. Almost everybody everywhere are doing everything except the will of God. All actions are nearly law-breaking God’s commandments.

One biblical reason is man’s distance from God, Isaiah 59:8. Man does not find peace because he fails to find the real answer to his needs. The Lord says that to him who approaches, he would find rest, Matthew 11:28-29. Also, they will never thirst, John 7:37-38, and will never go hungry, John 6:35. If God is with us, we will have sufficiency in all things. Why? Because God is more than enough.

Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)


Patungkol sa Larawan
Cabano, San Lorenzo, Guimaras

 

Lenspirasyon

Ang blogger ng site na ito ay kasalukuyang mag-aaral sa ministeryo ng Salita ng Dios at graphic arts. Kasama ng hilig sa landscape photography, nagkaroon siya ng ideya upang maghatid inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng pagsanib ng mga larawan at talata sa Biblia.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *