Batong Buhay

Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)

“Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa espiritu, upang maging pagkasaserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa espiritu, na nangakalulugod sa Dios sa pamamagitan ni Jesucristo.” – 1 Pedro 2:5 Ang isa sa mga katipo o kahalintulad ng Iglesia ay tinatawag itong Bahay ng Dios. Hindi ito literal na bahay sapagkat ang Dios ay hindi maaaring ipasok dito. Kaya nga ang sabi ni Propeta Isaias: “Ang langit ay aking luklukan, …

Basahin

Kanyang Pinahihiga sa Pastulan

Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)

“Kaniyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan: pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan” Awit 23:2 Tingnan ang unang bahagi dito: Awit 23:1 Hindi madali ang magpahiga ng tupa. Hindi ito mapapaupo hanggat hindi naibibigay ang kanilang gusto at kondisyon: • Dapat hindi sila takot – likas na matatakutin ang mga ito kaya nga kapag may natakot na isa susunod na ang buong kawan. Subukan mong lumapit sa kanila, tiyak lalayo sila lahat sa yo. • Walang away sa kapwa tupa …

Basahin

Dios ang Ating Saklolo

Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)

“Ang saklolo natin ay nasa pangalan ng Panginoon, na siyang gumawa ng langit at lupa.” Awit 124:8 Mula Awit 120 hanggang 134 tinatawag ang mga kapitulong ito na Song of Ascent o Awit ng Pag-akyat. Inaawit ito ng mga Israelita sa kanilang paglalakbay sa kanilang taunang selebrasyon patungo sa Jerusalem – ang sentro ng kapistahan. Ipinakita sa mga awit kung gaano kahirap at kalayo ang kanilang lalakbayin (Awit 121). Kapag tirik ang araw o kaya’y malamig ang gabi, may maririnig …

Basahin

May Forever kay Hesus

Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)

“Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man.” -Hebreo 3:8 Usong-uso sa mga kabataan ngayon ang katagang “walang forever.” Linya pala ito sa isang sikat na telenovela at malamang patungkol ito sa pag-ibig. Gayunpaman wala talagang forever pagdating sa tao dahil ang tao ay madaling madaya at nakatalaga sa kabiguan bunga ng kasalanan. Pero sa Biblia ay may forever – ito’y walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Sinabi ng sumulat nito na Siya ang kahapon, …

Basahin

Ang Dios ay Tapat

Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)

“Hindi dumating sa inyo ang anomang tukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwa’t tapat ang Dios, na hindi niya itutulot na kayo’y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, upang ito’y inyong matiis.” 1 Corinto 10:13 May bumabagabag ba sa yo, kaibigan? Isip mo’y litong-lito buhay ay simulang gumugulo Sa iyong harapan ay bundok na kayhirap akyatin, o kayhirap Sa sangandaan na iyong tinatahak hakbangin ay di mo na …

Basahin

Siya ang Kanlungan

Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)

“Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya’y aking kanlungan at aking katibayan, ang Dios ko na siyang aking tinitiwalaan.” – Awit 91:2 Mayroong lihim na kasaysayan sa Japan na kung tawagin ay Kirishtan Holocaust na kung saan noong 1595 sinimulang patayin ang mahigit 100,000 mga Japanese Christian (bagamat sa ilang tala ay aabot ito ng isang milyon). Nangyari ito noong panahon ng Edo Period na kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang ibang relihiyon maliban sa kanilang kinagisnan. Bagamat sa kabila ng …

Basahin

Ang Panginoon ay Aking Pastor

Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)

“Ang Panginoon ay aking pastor; hindi ako mangangailangan.” Awit 23:1 Ang Awit 23 ang isa sa mga popular na talata sa Biblia. Karamihan sa atin ay nakabisado na yan noong bata pa lalo na kapag panahon ng Sunday School. Maging hanggang ngayon, sa pagtanda o nawalan ng mahal sa buhay inaaliw tayo ng talatang ito. Marahil kaya natin nagustuhan ang taltang ito ay dahil sa pagiging personal nito sa atin.Tatlong libong taon na ang nakakaraan nang sinulat ni David ito …

Basahin

Bagong Nilalang

Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)

“Kaya nga, kung ang sinuman ay na kay Cristo, siya ay bago nang nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na, narito, ang lahat ng bagay ay naging bago.” – 2 Corinto 5:17 Ang isang insekto, makalipas ng ilang araw matapos ipanganak ay dumaraan sa isang proseso ng pagbabago ng pisikal na anyo. Ang tawag dito sa Biology ay metamorphosis. Sa prosesong ito nagkakaroon ng kakaibang pagbabago ang isang nilalang hindi lang sa pisikal na anyo kundi na rin sa …

Basahin