Batong Buhay

“Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa espiritu, upang maging pagkasaserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa espiritu, na nangakalulugod sa Dios sa pamamagitan ni Jesucristo.”
– 1 Pedro 2:5

Ang isa sa mga katipo o kahalintulad ng Iglesia ay tinatawag itong Bahay ng Dios. Hindi ito literal na bahay sapagkat ang Dios ay hindi maaaring ipasok dito. Kaya nga ang sabi ni Propeta Isaias: “Ang langit ay aking luklukan, at ang lupa ay aking tungtungan: anong anyong bahay ang inyong itatayo sa akin?” Dagdag pa sa Gawa 17:24, “Palibhasa’y Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay.” Kaya naman ng matayo ang Iglesia mula sa sanlibutan dito ang Dios nananahan (1 Tim. 3:15).

At dahil ang Iglesia ay bahay ng Dios may mga sangkap na bumubuo nito na kung wala ang isa ay hindi maaaring matayo:

  • Si Cristo ang pundasyon ng bahay (Efeso 2:21).
  • Ang mga apostol ang nagsilbing haligi (Gal. 2:9).
  • At tayong mga mananampalataya, gaya ng sabi ni Apostol Pedro, ay mga batong buhay.

Bilang mga bato, may iba’t ibang gamit sa atin sa pagtatayo ng bahay. Maaaring gamitin sa labas ng bahay bilang batong palamuti o kaya naman ay ihalo sa mga semento bilang patibayan. Pwede ring gamiting tapakan (gaya ng cobblestone) o kaya naman ilagay sa bubungan. Anumang uri ng bato tayo – makulay man o hindi, makinis o magaspang, malaki man o maliliit; lahat ng yan ay may paggagamitan, ang itayo ang bahay ng Dios.

Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)


PATUNGKOL SA LARAWAN
Pebble Beach, Luna, La Union

 

Lenspirasyon

Ang blogger ng site na ito ay kasalukuyang mag-aaral sa ministeryo ng Salita ng Dios at graphic arts. Kasama ng hilig sa landscape photography, nagkaroon siya ng ideya upang maghatid inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng pagsanib ng mga larawan at talata sa Biblia.

Facebook Comments

One Comment:

  1. A worth sharing devotional blog. I love you Lord! 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *